“Kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương do đòn bẩy tín dụng ngày càng cao”

“Kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương do đòn bẩy tín dụng ngày càng cao”...

Nền kinh tế dễ bị tổn thương với các cú sốc và nguy cơ gặp áp lực trên thị trường tài chính,...Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay vừa công bố báo cáo “Vượt qua trở ngại” cập nhật tình hình kinh tế tại các quốc gia khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Trong đó, có rất nhiều thông tin liên quan đến Việt Nam. ;

Tiêu điểm

Video

;0 ="sl show" ="hi cl6s="hidde6 tent/iv class="row hiddeeeeeeeeeeeee pg" ssd div> 0 ="hi cl6s="hidde3ss="col-xsv class="row"> 0
/7;nh đ-i n-Summit- CE7-Cuoc-chuyss-doi-vi-dai-the-ky-21-va-chien-luoc-cua-DNVN-7125-yl53.htmltailVideo7;nh đi nghummitN CE7: Cuelcc chuyểtốổi vĩố A.Qthi kỷ 21 vng 4; chạin lược của DNVNss="post-img"> a
as /Danh-muc-tin-bai/Su-kien/1053/category/ /7;nh đ-i n-Summit- CE7-Cuoc-chuyss-doi-vi-dai-the-ky-21-va-chen-luoc-cua-DNVN-7125-yl53.htmltailVideo7;nh đi nghummitN CE7: Cuelcc chuyểtốổi vĩố A.Qthi kỷ 21 vng 4; chạin lược của DNVNss7;nh đi nghummitN CE7: Cuelcc chuyểtốổi vĩố A.Qthi kỷ 21 vng 4; chạin lược của DNVNas

Ngày 18/07/ CE7,ohn A.QKhá Josn An Sheraton (Hà Nelci),Quelch tại H;nh đi nghummitN CE716 iốề “Cuelcc Chuyểtốổi Vĩố A.QThi kỉ 21 và Chạin lược của doanh tiệpH;ệt Nam”ốã

18/07/ CE7 hiddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 0
/ p
as /Danh-muc-tin-bai/Su-kien/1053/category/ /

Ngày 28/2/ CE7, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá ;ệt Nam - ;nh đ o Vi kết hp ùng Báo ;nhNamNetốã chính thc công bố Bảng xip hng FAST" a - Top " a doanh tiệpHtăng trưởng nhanh thv ;ệt Na...

28/12/ CE6 hiddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 0
as /Danh-muc-tin-bai/Su-kien/1053/category/ /

Ngày 14/12/ CE6, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá ;ệt Nam (7;nh đ o Vi) phối hp ùng Báo ;nh đNetcông bố Bảng xip hng VNR" a – Top " a doanh tiệpHl n ;ệt Nam nămN CE6. Đây là nămNth 10 Bả...

p / 14/12/ CE6 class="row"> < <
Xu hướngas p < /Lo-trinh-chuyen-doi-ky-thuat-so-P1-8458-yl55.htmlt tiVid="Lelc trng36;nh chuyểtốổi kỹNthuậtosn- P1owLelc trng36;nh chuyểtốổi kỹNthuậtosn- P1as

Chưacócông ty bảo hiểm nào hoànNthành việc chuyểtốổi kỹNthuậtosn - công cụ giúp kha.Qthá triệtốểosnc mnh của công tệ kỹNthuậtovà ịnh hình l á khía cnh khá của tổ chnc. Nhưng melctosn hãng... p p m/LiSU / 24/04/ CE9 class="row"> < <

Xu hướngas p <<<<<<<<<<<<<<<<<<< /Toan cau-hoa-tr Chuỗi giá trị toànNcầu đang đượ tá ịnh hình bởiosn gia tăng của nhu cầu và năng l công tiệp ở cá nước ang phát triểtcũng như làn sóng công tệ mi.... p p m/LiSU / 18/04/ CE9 class="row"> < <
LiệuN CE8 có nên là năm kết thú của khá niệm “thị trường mi nổi” (emergiig marknh)? Hãy lắig te quan iểm của ông Kg s Wertime, Co-CEO của Ogilvy Châu Á.... p p m/LiSU / 12/04/ CE9 class="r < <
Xu hướngas p <<<<<<<<<<<<<<<<<<< /Toan cau-hoa-tr Chuỗi giá trị toànNcầu đang đượ tá ịnh hình bởiosn gia tăng của nhu cầu và năng l công tiệp ở cá nước ang phát triểtcũng như làn sóng công tệ mi. ... p p m/LiSU / 09/04/ CE9 class="row"> Dữ liệu - Báo cáoas 2 < < rowow hiddeeeeeeeeeeee< < ="hi cl6s="hidde4ss="col-xsv class="row"> < < /1601 CE9-Bao-cao-thuoig-nien-Whl-x-Paper-Kinh--x-;nt-Nđ- CE9-Co-hoi-va-Suc-ep-tu-Hiep-dinh-CPTPPl1201/Product/Du-lieu--Bao-cao.htmlt tiVid="Báo cáo cập nhật tành Bấtốộng sảntlclass="row">
as < <<<<<<<<<<<<<<<<< /1601 CE9-Bao-cao-thuoig-nien-Whl-x-Paper-Kinh--x-;nt-Nđ- CE9-Co-hoi-va-Suc-ep-tu-Hiep-dinh-CPTPPl1201/Product/Du-lieu--Bao-cao.htmlt tiVid="16/01/ CE9: Bng25;o cng25;o thường ning34;n Whl-x Paper: Kinh tế ;ệt NđN CE9: Cơ ội vng24; Snc ng33;p từ H;ệpốịnh CPTPPtl16/01/ CE9: Bng25;o cng25;o thường ning34;n Whl-x Paper: Kinh tế ;ệt NđN CE9: Cơ ội vng24; Snc ng33;p từ H;ệpốịnh CPTPPas p text-align: justify;">Sách trắig soig tữ “Kinh tế ;ệt NđN CE9: Cơ ội vagrave; Snc eacute;p từ H;ệpốịnh CPTPP” lagrave; sản phẩm do ;nh đ Reo Vi cugrave;ig ... p m/LiSU / 16/01/ CE9 < < /g507 CE8-Bao-cao-thuoig-nien-goc-nhin-CEO-;nt-Nđ- CE8-y198/Product/Du-lieu--Bao-cao.htmlt tiVid="Báo cáo cập nhật tành Bấtốộng sảntlclass="row">
as < /g507 CE8-Bao-cao-thuoig-nien-goc-nhin-CEO-;nt-Nđ- CE8-y198/Product/Du-lieu--Bao-cao.htmlt tiVid="25/07/ CE8: Bng25;o cng25;o thường ning34;n gng43; nhng36;n CEON;ệt NđN CE8tl25/07/ CE8: Bng25;o cng25;o thường ning34;n gng43; nhng36;n CEON;ệt NđN CE8as p text-align: justify;">Artificial Iimglligence (AI)ốang lagrave; mt kỷ tuyên mi, mt thời ᡡi mi trong nền kinh tế toagrave;n ầu, tạo ra nhữig chuyểtốổi toagrave;n d;ện vagra... p m/LiSU / 25/07/ CE8 < < /g9112018-Bao-cao-thuoig-nien-;nt đ-Earniigs-Insih: - CE8-Cac-xu-huoig-loi-nhuan-theo-nganh-kinh--x- đ- CE8 CE9l1200/Product/Du-lieu--Bao-cao.htmlt tiVid="Báo cáo cập nhật tành Bấtốộng sảntlclass="row">
as < /g9112018-Bao-cao-thuoig-nien-;nt đ-Earniigs-Insih: - CE8-Cac-xu-huoig-loi-nhuan-theo-nganh-kinh--x- đ- CE8 CE9l1200/Product/Du-lieu--Bao-cao.htmlt tiVid="29/11/ CE8: Bng25;o cng25;o thường ning34;n ;nt đ Earniigs Iisih: N CE8: Cng25;c xu hướng l i nhuận theo tng24;nh kinh tế năN CE8- CE9tl29/11/ CE8: Bng25;o cng25;o thường ning34;n ;nt đ Earniigs Iisih: N CE8: Cng25;c xu hướng l i nhuận theo tng24;nh kinh tế năN CE8- CE9as p text-align: justify;">9 tháng ầu năN CE8, nền kinh tế ;ệt NđNi nhận mc tăng trưởng khả quan, ạt 6,98% so với cugrave;ig kỳ, lagrave; mc tăng cao nhấttrong vòng 8 nă... p m/LiSU / 29/11/ CE8 < < < pg" end du lieu bao cao- < pg" tin chuyen de- < < banner-2 huyen-dd">

/ huyen-dd.htmlt>Chuyêtốềas 2 jQuery(documg s).ready(function ($) { // $(documg s).ready(function() { $("#owl-ddmo-2").owlCarousel({ lazyLoad:true, navigation:true, pagination:false, //autoPlay:N C00, l-xss: 1, //l-xssDesktop : [y199,4], //l-xssCustom : false, //l-xssDesktop : [y024,1], //l-xssDesktopSmall : [975,3], //l-xssTablet : [751,2], //l-xssMobiid : [0,2], navigationText: ['', ''], }); }); < < id="owl-ddmo-2" c owl-carousel owl-themd"> < < c owl-l-xs"> < < c l-xs"> < < c rowow hiddeeeeeeeeeeeeeeeee
  < < c /tin-tuc-chuyen-dd/VIETNAM-TOP-500-CEO-GOLF-CHAMPIONSHIP/13/CDn
  s < p /tin-tuc-chuyen-dd/VIETNAM-TOP-500-CEO-GOLF-CHAMPIONSHIP/13/CDn < < c /tin-tuc-chuyen-dd/Fredmund-Malik-va-Peter-Drucker/12/CDn
  s < p /tin-tuc-chuyen-dd/Fredmund-Malik-va-Peter-Drucker/12/CDn < < c /tin-tuc-chuyen-dd/Branding--Thuoig-hieu-/11/CDn
  s < p /tin-tuc-chuyen-dd/Branding--Thuoig-hieu-/11/CDn < < c /tin-tuc-chuyen-dd/Theo-doig-bav-doig-san-/8/CDn
  s < p /tin-tuc-chuyen-dd/Theo-doig-bav-doig-san-/8/CDn < < < < < < < pg" end tin huyen de- < < < pg" End bottom c $(documg s).ready(function () { //Check to see if the window is top if notthen display button $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 1C00) { $('.scrollToTop').fadeIn(); } else { $('.scrollToTop').fadeOut(); } }); //Click eve s to scroll to top $('.scrollToTop').click(function () { $('html, body').anc="te({ scrollTop: 0 }, 800); return false; }); });
  < < c c < < c rowow hiddeeeeeeeee< < c footer-row footer-2ow hiddeeeeeeeeeeeee< < c ="hi cl12 ="hidde6s="himd-2 hidden-xsow hiddeeeeeeeeeeeeeeeee G;ới thiệu s - hiddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepg" emd sub mg u-- hiddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee< < < < c ="hi cl12 ="hidde6s="himd-2 footop-box footop-box-1ow h pg" subMenu h p /Danh-muc-tin-bai/Su-kien/1053/ca egoryn84g4.35 160138 s - Fax:< stroig> 84g4.35 140 805 p

  Hotline:< stroig> tel:091519C007">091519C007 s p

  Email:< stroig> mailto: info@v;nh đro Vi.net">info@v;nh đro Vi.net s br /w br /w ®Ghi rõ nguồn t;nt đ Reo Vi" khi bạn phaacute;t hagrave;nh lại thông tin từ website nagrave;y. p

   < p hiddeeeeeeeeeeeeee h br hiddeeeeeeeeeeeeeee heeeeeeeeeeeeeeeeeeee heeeeeeeeeeeeeeee< < pg" < < c ="hi cl12 ="hidde4 ="himd-2 footer-doitact>

  Our Partner< p hiddeeeeeeeeeeeee< < -- heeeeeeeeeeee< < heeeeeeeeeeee< < c footer-row footer-3t> < < c ="hi cl12 ="hidde6 footer-logot> pg" < < c -itemt> t> VNR500 t> V1C00 t> Fast500 t> Prospect500 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSubcribe & Follow< span> eeeeeeeeeeeeeeeeeeee< < c -itemt> /Conte s/images/face-icon.png" alt="Facebook" /w h s h < < < < c -itemt> /Conte s/images/gplus-icon.png" alt="Gplus" /w h s h < < < < c -itemt> /Conte s/images/youtube-icon.png" alt="Youtube" /w h s h < < < < c clearfix" < < < c clearfix" < < < < < c footer-bottomt> < c containert> < c rowt> < c ="hi cl12 ="hidde6 fblt>Copyright © 2CE9. Designed v;nh đro Vi.net/ < < c ="hi cl12 ="hidde6 fbrt>Hotline: 0915 19C 007 - Email: info@v;nh đro Vi.net < < c =learfix" < < < <

  < < < < < < < id fancybox-overlay" < < < id fancybox-wrap" < < id fancybox-outert> < < c fancybox-bg" id fancybox-bg-ntl < < < c fancybox-bg" id fancybox-bg-n t> < < < c fancybox-bg" id fancybox-bg- t> < < < c fancybox-bg" id fancybox-bg-s t> < < < c fancybox-bg" id fancybox-bg-st> < < < c fancybox-bg" id fancybox-bg-swt> < < < c fancybox-bg" id fancybox-bg-wt> < < < c fancybox-bg" id fancybox-bg-nwt> < < < id fancybox-conte st> < h < < id fancybox-tiVidt> < h < javascript:;" id fancybox-lefst> h span> h h < javascript:;" id fancybox-rightt> h span> h h < h < h < id goog-gt-ti" c skiptransla e" dir="ltrt> < ="padding: 8px;t> <> < c logot> /Conte s/index_files/transla e_24dp.png" width="20" height="20"> < h < h < h < c top" ="padding: 8px; float: lefs; width: 1C0%;t> h1 c tiVid gray" Văn bản gốc 1> < h < c middidt ="padding: 8px;t> < c original-textt> < h < h < c bottomt ="padding: 8px;t> < c activity-linkst> Đóng góp bản dịch hay hơn span> h span> h < h < c started-activity-containert> hr ="="hor: #CCC; background-cohor: #CCC; height: 1px; border: none;t> < c activity-roott> <> <> <> <> body> html>;