Góc nhìn Chuyên gia

“Ma trận” pháp lí trong ngành Bất động sản Việt Nam

Trải qua giai đoạn phát triển bùng nổ trong những năm trước, thị trường Bất động sản Việt Nam năm 2019 đã có sự chững lại, mà một trong những nguyên n...

Góc nhìn Chuyên gia

Kinh tế Việt Nam đứng trước thương mại toàn cầu đang thay đổi: Cơ hội hay thách thức?

Xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, điều này có thể là cơ hội, cũng có thể là thách thức cho các doanh nghiệp Việt ...


;